Klik på et nøgleord herunder

Grøn omstilling Børn og skole
Kultur Fritid Turisme Arbejdsmarked og Erhverv
Bosætning Socialpolitik

Konservativ lokalpolitik

Vi vil det bedste for vores kommune, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få så meget god konservativ politik gennemført som overhovedet muligt. Vi vil gerne lave brede aftaler, og vi vil til enhver tid spørge os selv, hvad der er det bedste for Tønder Kommune.

Vi ønsker en kommunalbestyrelse, der har fokus på hele kommunen og ikke kun på Tønder by eller de øvrige centerbyer. For hver borger er netop deres bopæl en ’centerby’, og det er vigtigt for sammenhængskraften i vores kommune, at vi driver politik i alle hjørne og kroge.

Vi er en geografisk stor kommune, og vi har en god beliggenhed med både by og land og med både natur og kultur. Dette udnytter vi allerede i høj grad, men Tønder Kommune har potentiale til endnu mere. Nedenfor kan du læse, hvilke politiske elementer vi vil skrue på i Den Konservative Vælgerforening i Tønder Kommune, således at vores kommune kan blomstre og gro. Både nu og i fremtiden.

til toppen

GRØN OMSTILLING 2022

Den grønne omstilling er en fælles opgave, hvor den enkelte borger også har et ansvar. Derfor er borgerinddragelse et vigtigt element i samarbejdet om at nå de klimamål, vi har forpligtet os til. Vi skal gøre noget i Tønder Kommune ellers vil man, ikke mindst i lyset af situationen i Ukraine, fra Christiansborg tage beslutningerne for os.

Vi har en opgave i at engagere, inddrage og motivere den enkelte i idé-fasen omkring etablering af forskellige VE tiltag. Folkelig forståelse og opbakning er nødvendigt for at Tønder Kommune og resten af Danmark kan lave en samlet fornuftig og langsigtet plan for den grønne omstilling.

Befolkningen skal føle sig hørt og set i den kommende proces.  Vi ønsker ikke igen, at stå overfor en stor splittelse i vores lokalsamfund. Uvenskabet og spliden ødelægger sammenhold og venskaber – det skaber mistillid som varer ved i uoverskuelig lang tid, kort sagt skal der være bred lokal opbakning.

Vi mener:

* at store møller (såkaldte havvindmøller) placeres på havet, der er undersøgelser i gang ift. at placere en havvindmøllepark ca. 20 km vest for Rømø.

* at hvis der er flertal i kommunalbestyrelsen for nye vindmølleprojekter på land, så skal antallet af eksisterende vindmøller reduceres. ”. Hvis der fjernes 2 hver gang der stilles én ny op, vil vi på sigt halvere antallet af møller på land.

* at eventuelle nye vindmøller ikke må være højere end naturen ”tillader”, dvs. støj, blink m.v. ikke generer mere end det vi kender til i dag.

* at solcelleparker ikke må skæmme i naturen, derudover skal de være med til at skabe diversitet og anden bæredygtighed.

* at fjernvarmen skal udvides og udvikles

* at vi skal sikre os, at transmissionsnettet kan være klar til at aftage den ”nye” energiproduktion inden der planlægges nye anlæg.

GRØN OMSTILLING 2022 Vi mener også at det er vigtigt, at den overskydende energi udnyttes til energi der kan erstatte de fossile brændstoffer, så møllerne ikke skal tages ud af drift i højproduktive perioder. Her tænkes på el-biler, varmepumper, store elvarmepatroner i fjernvarmetanke samt og ikke mindst power-2-X anlæg til fremstilling af brint til transportbranchen.

Der skal såvel lokalt som nationalt planlægges og realiseres reservekapacitet, som kan kobles ind i tilfælde af, at forsyningen ikke kan opretholdes fra sol og vind.

Anette Abildgård Larsen og Hans Schmidt

til toppen

Børn og Skole

Familien er samfundets rygrad og dermed fundamentet for vores samfund.

Det har afgørende betydning at alle familier får en god start. Derfor ønsker Konservative i Tønder at fortsætte og udbygge de initiativer vi har været med til at starte i indeværende byrådsperiode.

En god og tryg familiedannelse er forudsætningen for den videre trivsel og udvikling i småbørnsperioden, indskolingen, grundskolen og overbygningen. Et stabilt fundament fremmer udvikling af nysgerrighed, lyst til at lære og indgå i inspirerende fællesskaber. Dannelsen og forberedelsen til at være en ansvarlig del af samfundet og bidrage til stabilitet og innovation, er en fælles opgave for forældre, dagtilbud og skolevæsen.

Vi ønsker, at der er fokus på de naturlige overgange i familiens/børnenes liv:

Fødslen og barselsperioden

Dagtilbud

Grundskolen

Privat- og friskoler

Bygningsvedligehold

til toppen

Kultur Fritid Turisme

Vi vil arbejde for, at Tønder Kommune har et bredt og varieret kultur- og fritidsliv, samt et stærk turismeerhverv. Der skal være kulturelle tilbud til borgere i alle aldersgrupper og vi vil sikre de bedste rammer for foreningslivet i kommunen.

Borgerne skal kunne opleve kulturelle arrangementer af høj kvalitet og international klasse. Tønder Kommune skal prioritere, hvilke projekter og arrangementer det giver mening at støtte op om. Vi vil understøtte lokale kunstnere og satse på unikke kulturarrangementer, der også kan skabe interesse uden for kommunen.

Nationalpark Vadehavet er med sine 1459 km2 den største nationalpark i Danmark, Tønder Kommune er en stor del heraf. Vi har 4 årstider som gør vores natur alsidig og attraktiv for såvel danskere som udlændinge, vi er også heldige at stort set hver en krog i kommunen har noget unikt som indbyder til at blive udforsket. Vi vil arbejde på at udvikle såvel små som store kulturelle flagskibe der vil øge turismen, og dermed også skabe nye arbejdspladser i kommunen.

Tønder Kommune har et rigt og mangfoldigt foreningsliv og nogle af landets allerbedste faciliteter til at dyrke sport. Vi vil arbejde for at støtte op om foreningernes drift, så de mange frivillige kræfter kan sættes fri til at arbejde med borgerne og medlemmerne ”på gulvet”. Det skal gøres mindre besværligt at være forening i Tønder. Samtidig vil vi understøtte, at alle kan blive så dygtige til deres hobby eller sport som de ønsker. Derfor skal vi fortsat investere i udviklingen af faciliteter til bl.a. sports- og idrætsudøvere på alle planer.

til toppen

Arbejdsmarked og Erhverv

Vi vil arbejde for, at borgere og erhvervslivet altid mødes med respekt, at ordentlighed og imødekommenhed er grundlaget i en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Borgerne skal opleve, at der tages udgangspunkt i egne ressourcer og hvor borgeren understøttes i at komme i uddannelse eller arbejde.

Virksomheder skal opleve et positivt og konstruktivt samspil med Tønder Kommune og at der opleves erhvervsvenlighed, der skaber grobund for etablering og vækst.

Vi vil arbejde for at tiltrække nye virksomheder og dermed skabe grundlag for flere arbejdspladser i Tønder Kommune.

Vi vil arbejde for at Tønder Kommune bliver metropol for iværksætteri.

til toppen

Bosætning

Det skal være attraktivt at bo i Tønder, uanset i hvilken livsfase man befinder sig. Den helt store opgave i de kommende år bliver at få
stoppet affolkningen.

Tønder Kommune står på en brændende platform. Vi er inde i en affolkningsspiral der har stået på i over 10 år og vi har ikke været i stand til at vende udviklingen.

Samtidig har kommunens befolkning et gennemsnitligt uddannelsesniveau som et af landets
laveste.

Vi vil derfor arbejde målrettet for, at vi bliver flere borgere – og gerne med brede skuldre, der kan bidrage til fællesskabet.

Vi kæmper derfor for, at der genetableres videregående uddannelser i Tønder, at der oprettes
studieboliger og skabes gode rammer for et attraktivt studiemiljø. En uddannelsesfilial med flere forskellige uddannelser i Tønder vil give liv og på sigt øget bosætning.

Vi vil arbejde for at sikre de fornødne bolig- og erhvervsgrunde, samt flere attraktive lejeboliger, så Tønder Kommune kan blive attraktiv for bosætning og etablering af virksomheder og flere statslige arbejdspladser.

til toppen

Socialpolitik

Vi vil arbejde for, at borgeren uanset udfordringer, mødes ligeværdigt og med respekt.

For det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at borgeren oplever at blive mødt individuelt og at der tages udgangspunkt i ressourcer og muligheder, fremfor begrænsninger. Vi synes det er naturligt, at borgeren bidrager med det vedkommende kan.

Vi vil arbejde for at borgere, som har nedsat funktionsniveau eller særlige behov, understøttes i at kunne leve et godt hverdagsliv.

Vi synes, det er afgørende, at borgerne oplever en kommune i samspil, hvor der udvises respekt og ansvarlighed overfor de enkelte og hvor der arbejdes for, at borgeren kan leve værdigt i alle aspekter af livet.

til toppen